hoofding schelle

Conformiteitsattest = kwaliteitsvol huren en verhuren 

Iedereen heeft recht op behoorlijk wonen. Daarom dient iedere woning aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen te voldoen. Uit onderzoek van het Steunpunt Wonen “Wonen in Vlaanderen anno 2013” blijkt echter dat 37 % van de Vlaamse woningen van een niet voldoende kwaliteit is. Hetzelfde onderzoek geeft aan dat er een grote nood is aan kwaliteitsverbetering op de huurmarkt.

Samenwerken rond ‘wonen’
De gemeenten en IGEAN werken via interlokale verenigingen samen rond ‘lokaal woonbeleid’ (IVLW). IVLW Rivierenland is een samenwerking tussen IGEAN en de gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Zwijndrecht. IVLW Zuidrand is een samenwerking tussen IGEAN en de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove ,Kontich, Lint en Mortsel
IVLW Rivierenland en IVLW Zuidrand willen de kwaliteit van huurwoningen verbeteren. Zij willen verhuurders verplichten om hun woning in orde te stellen met de Vlaamse regelgeving op vlak van woningkwaliteit. Dit zullen ze doen door hen te verplichten om een ‘conformiteitsattest’ aan te vragen.

Conformiteitsattest = kwaliteitslabel
Het conformiteitsattest is een ‘kwaliteitslabel’ voor de huurwoning dat aangeeft of de woning voldoet aan de gewenste woningkwaliteit. 13 gemeenteraden van IVLW Rivierenland en IVLW Zuidrand en de Vlaamse Minister van Wonen hebben de verordening ‘conformiteitsattesten voor huurwoningen’ ondertussen goedgekeurd. De gemeenten van de regio’s Zuidrand en Rivierenland zijn hiermee de eersten in Vlaanderen die verhuurders via dit attest woonkwaliteitseisen opleggen!

Controles
In een eerste fase zullen alle woningen in deze gemeenten die ouder dan 50 jaar zijn, gecontroleerd worden op de minimale normen op vlak van veiligheid en gezondheid. De controles gebeuren door de gemeentelijke huisvestingsambtenaar of IGEAN. Alle gecontroleerde woningen die voldoen aan de normen zullen het conformiteitsattest voor de huurwoning ontvangen. Het attest blijft 5 jaar geldig. Indien men het attest niet krijgt, mag de woning niet op de huurmarkt aangeboden worden. De verhuurder zal zijn woning eerst in regel moeten stellen om het conformiteitsattest te kunnen krijgen.

Het conformiteitsattest is niet alleen in het belang van de huurder. Ook voor de verhuurder biedt het voordelen. Bij een eventueel geschil met de huurder staat de verhuurder sterker in z’n schoenen. Hij heeft immers een bewijs van ‘conformiteit’.

Meer informatie is te verkrijgen bij de dienst woonbeleid van IGEAN - 03 350 08 28 - of op de dienst wonen van de betreffende gemeenten.

Met het conformiteitsattest zetten IVLW Rivierenland en IVLW Zuidrand een heel concrete stap om tot gezonde en kwaliteitsvolle huurwoningen te komen. Iedereen in de ruime regio zal binnenkort dan ook kunnen huren of verhuren zonder zorgen.

Aanvraagformulier conformiteitsattest


Onderzoek woonkwaliteit huurwoningen 

Als u een woning, appartement of studio huurt met ernstige gebreken, kan u dit melden aan de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente of bij de dienst huisvesting van het OCMW. Zij zullen de situatie dan met u bespreken en onderzoeken. Indien nodig wordt het Agentschap Wonen Vlaanderen ingeschakeld om over te gaan tot een woningonderzoek. Een volgende stap is eventueel het inschakelen van de Inspectie RWO Antwerpen.
 
Op de site  www.bouwenenwonen.be vindt u meer informatie over het woningonderzoek, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid. U klikt gewoon op ‘huren’ en dan op ‘particulier’ Daar is alle informatie terug te vinden die u in dit verband nodig heeft, zoals “problemen met de kwaliteit van uw woning”, “handboek voor huurders” en dergelijke.

Huurwoningen winnen aan kwaliteit 

De gemeente vindt een kwaliteitsvol woningpatrimonium van groot belang. Daarom willen we de verhuurders stimuleren een conformiteitsattest aan te vragen.

Een conformiteitsattest
Het conformiteitsattest is een garantie, dat de huurwoning op het moment van het onderzoek ter plaatse, aan de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet.

Het conformiteitsattest vermeldt ook de woningbezetting, hiermee wordt het aantal personen aangegeven die maximaal in de woning mogen wonen.

Een conformiteitsattest aanvragen
Het conformiteitsattest kan door de verhuurder aangevraagd worden voor elke huurwoning. Je kan hiervoor terecht bij het gemeentelijk woonloket. Een medewerker van de gemeente zal je graag verder helpen.

Bij de aanvraag kan je een aantal documenten toevoegen, indien deze documenten voorhanden zijn:

 • recent keuringsattest van gas en elektriciteit
 • brandweerattest
 • schema van de woning, met aanduiding van de functie van elk lokaal.

Na de aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse. De verhuurder en de huurder worden steeds op de hoogte gebracht van het tijdstip van het onderzoek.

Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de woning voldoet aan minimale normen van de Vlaamse wooncode. Hierbij wordt de conformiteit van de woning nagegaan. Er wordt gekeken naar een aantal zaken, zoals: de staat van de muren, vloeren, plafonds, elektriciteit, sanitair, verlichting, verluchting, toegankelijkheid, stabiliteit, …. Als de woning aan één van deze punten niet voldoet, worden er strafpunten gegeven. Wanneer de woning minder dan 15 punten heeft, wordt het conformiteitsattest afgeleverd door de burgemeester.

Het conformiteitsattest blijft 10 jaar geldig.

Voor meer informatie kan je terecht bij het woonloket.


Woningkwaliteit 

Iedereen heeft recht op een goede woning.. Een goede woning moet veilig en kwaliteitsvol zijn.
De normen voor de bepaling van de woningkwaliteit in Vlaanderen worden vastgelegd in de Vlaamse wooncode.
Wanneer je eigenaar bent van een woning, moet je ervoor zorgen dat deze voldoet aan de Vlaamse normen. Het zijn minimale vereisten op gebied van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. 
Voor huurwoningen zal ook de eigenaar instaan voor de garantie op deze kwaliteitsnormen.
Om na te gaan of een huurwoning in orde is, heeft de huisvestingsambtenaar van de gemeente een vastgelegde werkwijze om woningen te controleren. Je kan zulk onderzoek aanvragen bij het woonloket.
Tijdens het onderzoek ter plaatse beoordeelt de onderzoeker de kwaliteit en zal daarbij vooral letten op enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en de draagvloeren voldoende stevig en stabiel
 • Zijn de technische installaties (elektriciteits-, gas- of stookolie-installatie) voldoende veilig
 • Is er een risico op CO-vergiftiging
 • Is er vochtschade
 • Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze gebreken
 • Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt
 • Is de woning veilig toegankelijk
 • Zijn de bad-, keuken- en toiletfunctie vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren
 • Kan de woning voldoende verlicht en verlucht worden
 • Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen

Aan de hand van de verschillende gebreken en de ernst van de gebreken kunnen er strafpunten gegeven worden aan de woning. Wanneer je woning te veel strafpunten krijgt, kan ze ongeschikt verklaard worden en kan de burgemeester renovatiewerken opleggen.

Een woning die gebreken vertoont,  waarbij er een groot veiligheids-  of gezondheidsrisico bestaat, is een onbewoonbare woning. In dat geval kan het nodig zijn dat de huurder naar een andere woning moet verhuizen.

Opgelet: Als huurder krijg je niet rechtstreeks voorrang op de toewijzing van een sociale woning als je huidige huurwoning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard. Dit kan enkel onder strikte voorwaarden.

Rookmelders
Om de brandveiligheid te verhogen, moeten alle woningen uitgerust worden met rookmelders.
Op elke bouwlaag moet je een rookmelder installeren, inclusief in de kelder en op de zolder.
Voor huurwoningen is de verhuurder verantwoordelijk voor de plaatsing van de rookmelders. De huurder zal echter zelf de batterijen moeten vervangen.
Voor woningen met een branddetectiesysteem vervalt de rookmelderverplichting.

Energie
Oude woningen van slechte kwaliteit zijn meestal ook energieverslindend.
Sinds 1 januari 2009 moet de verhuurder een Energie-Prestatie-Certificaat (EPC) bij het (nieuwe) huurcontract voegen.
Dit certificaat toont aan hoeveel energie de woning vraagt voor een standaardgebruik. Zo kan je als huurder inschatten hoe hoog of hoe laag de energiekosten in de woning (kunnen) zijn.

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle huurwoningen aan de dakisolatienorm voldoen. Plaats nu al dakisolatie, je kan er immers een aantal premies voor krijgen. Je mag de dakisolatie ook op de zoldervloer plaatsen bij een niet-verwarmde en niet-bewoonde zolder. Meer info krijg je in het woonloket.

Een energiezuinige woning zorgt voor een win-win-situatie:

 •  een energiezuinige woning trekt meer kandidaat-huurders aan;
 •  de huurder betaalt een lagere energiefactuur;
 •  er treden minder problemen rond condensvorming op;
 •  de eigenaar ziet zijn woning in waarde stijgen.

Conformiteitsattest
Wanneer een woning na een onderzoek ter plaatse goed bevonden wordt, kan je een conformiteitsattest verkrijgen.
Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning voldoet aan de opgelegde normen.

Premies
De Vlaamse en federale overheid bieden verschillende ondersteuningsmiddelen om een woning te verbeteren.
Een overzicht van alle beschikbare premies vind je op www.premiezoeker.be.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op het woonloket bij Hilde Van Soom op het nummer 03 871 98 47, hilde.van.soom@schelle.be


Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen 

Wie een huis koopt of huurt, krijgt met het EPC een inzicht in hoe de woning scoort op het vlak van energie. Op het EPC staan ook heel wat tips en aanbevelingen over maatregelen om de woning energiezuiniger te maken.

Met een goed EPC kunnen verkopers en verhuurders de energiezuinige kenmerken van hun woning extra in de verf zetten. Vanaf het moment dat u een woning te koop of te huur aanbiedt, moet u over een EPC beschikken. Bij het te koop of te huur aanbieden van een woning via een advertentie moet u bovendien de juiste energiegegevens vermelden. Wie een advertentie plaatst zonder vermelding van de energiescore of met een foutieve vermelding van de energiescore of zonder het adres of de bijbehorende code, riskeert een geldboete tussen 250 en 5000 euro. Dat geldt zowel voor particulieren als voor professionelen zoals makelaars en notarissen.

Het EPC wordt opgesteld door een energiedeskundige type A.
De lijst met erkende energiedeskundigen type A vindt u op www.energiesparen.be/epcparticulier

Hoe lager de energiescore op het EPC hoe energiezuiniger de woning.
De energiescore houdt geen rekening met het bewonersgedrag maar alleen met de toestand van de woning zelf.
U kunt de energiescore van uw woning vergelijken met de energiescore van andere woningen in uw gemeente, provincie of Vlaanderen op www.energiesparen.be/testuwepc