hoofding schelle

Minaraad 

 Er werd een gemeentelijke milieu-en natuurraad, afgekort MiNa-raad opgericht.

De MiNaraad heeft tot doel: hetzij op vraag van het college van Burgemeester en Schepenen of op eigen initiatief advies uit te brengen aan het college over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
Hij wordt in ieder geval om advies gevraagd onver het ontwerp van het gemeentelijk milieujaarprogrammma, het ontwerp van het gemeentelijk milieubeleidsplan, begroting inzake milieu en natuur en over het gemeentelijke natuurontwikkelingsplan.

Het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid omvat onder meer:

Alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen en die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren.
Alle aspekten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren.
Aspecten met betrekking tot de ruimtelijke ordening van de gemeente.
Het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hogergenoemde aspecten. 


Samenstelling van het huidig bestuur 

 

Naam: Francis Mertens Naam: Wim Verlinden
E-mail: francismertens@hotmail.com E-mail: wim.verlinden@schelle.be
Telefoonnummer: 03 887 15 24 Telefoonnummer: 03 871 98 25
Voorzitter Secretaris
Algemeen nummer: 03 871 98 52
Wim Verlinden: 03 871 98 25
Fax: 03 870 36 06
E-mail: milieu@schelle.be