hoofding schelle

De gemeenteraad 

De gemeenteraad is in feite het parlement van de gemeente: dit lokaal parlement neemt dan ook de belangrijkste beslissingen in een gemeente. De gemeenteraad maakt trouwens ook wetten in de materiële zin van het woord. Een voorbeeld hiervan zijn politiereglementen; de uitvoering van gemeenteraadsbesluiten wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het belangrijkste beleidsdocument in de schoot van het bestuur is de begroting: het is dus evident dat dit beleidsdocument gestemd wordt door de raad. In feite vinden we in de begroting een raming van alle geplande uitgaven en inkomsten met betrekking tot het begrotingsjaar. Sinds de invoering van het gemeentedecreet spreken we overigens niet langer over de begroting doch over het budget van de gemeente: dit budget omvat een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota geeft een beeld van het beleid dat de gemeente gedurende het begrotingsjaar zal voeren. De financiële nota is eigenlijk de vroegere begroting als zodanig: dit document bevat een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een liquiditeitenbudget. Overeenkomstig de begroting (nu dus budget genoemd) worden ook de gemeentebelastingen vastgesteld door de gemeenteraad. Hoe de begroting werd uitgevoerd vindt men terug in de gemeenterekening en alle documenten die deze rekening vergezellen: het betreft hier een verantwoordelijkheid van de gemeenteontvanger. Het is ook de gemeenteraad die deze belangrijke documenten dient goed te keuren.

De gemeenteraad vergadert in principe iedere maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar; iedere geïnteresseerde burger kan deze dus bijwonen. Privacy-gevoelige materies worden altijd in geheime zitting behandeld.

De besluiten van de gemeenteraad zijn voor iedere burger toegankelijk: zij kunnen worden ingezien op het secretariaat van het gemeentehuis. Ook op deze website (zie hieronder) zijn ze terug te vinden, doch alleen wat het openbare gedeelte van een raadszitting betreft.

Volgende raadsleden maken samen met de burgemeester, schepenen en algemeen directeur deel uit van de gemeenteraad 

Aline Ams 

Aline Ams Adres: Provinciale Steenweg 78/21
E-mail: aline.ams@telenet.be
Telefoonnummer: 0496 47 80 13
Partij: CD&V

Staf Van Frausem 

Staf Van frausem Adres: Poortstraat 7/4
E-mail:  stamag47@hotmail.com
Telefoonnummer: 0474 74 65 69
Partij: Onafhankelijk

Leo Haucourt 

Leo Haucourt Adres: Provinciale Steenweg 169 bus 2
E-mail:  leohaucourt@gmail.com
Telefoonnummer: 0475 65 69 57
Partij: Vlaams Belang

Stan Scholiers 

Stan Scholiers Adres: Rubensstraat 54
E-mail:  stan.scholiers@skynet.be stan
Telefoonnummer: 0495 71 04 98
Partij: GROEN

Philippe Van Bellingen 

Philippe Van Bellingen Adres: Fabiolalaan 87
E-mail:  philip.van.bellingen@telenet.be
Telefoonnummer: 0476 24 59 07
Partij: CD&V

Linda Van der Auwera 

Linda Van der Auwera Adres: Breugelstraat 7
E-mail:  linda.vanderauwera@n-va.be
Telefoonnummer: 0496 10 91 05
Partij: N-VA

Walter Lembrechts 

Walter Lembrechts Adres: Paepevelden 10
E-mail: walter.lembrechts@n-va.be
Telefoonnummer: 0496 50 91 05
Partij: N-VA

Pieter Smits 

Pieter Smits Adres: Interescautlaan 45
E-mail: pietersmits1@msn.com
Telefoonnummer:0479 30 09 62
Partij: CD&V

Iris Bierque 

Irs Bierque Adres: Rollierstraat 11
E-mail: ibierque@gmail.com
Telefoonnummer: 0475 31 33 50
Partij: CD&V

Danny Van de Putte 

Adres: Provinciale Steenweg 101
E-mail:  danny.vandeputte@n-va.be  d
Telefoonnummer: 0475 93 85 51
Partij: N-VA

Andrea Adriaensens 

Andrea Adrieaensens Adres: Rubensstraat 59
E-mail:  andrea.adriaensens@n-va.be //
Telefoonnummer: 0477 91 51 89
Partij: N-VA

Chrisje Van Hoof 

Chrisje Van Hoof Adres: Consciencestraat 21
E-mail:  christel.vanhoof@n-va.be
Telefoonnummer: 0479 71 03 38
Partij: N-VA

Koen Vaerten 

Koen Vaerten Adres: Oude Schans 12
E-mail: koen.vaerten@n-va.be
Telefoonnummer: 0486 17 78 15
Partij: N-VA

Nicole Haerenout 

Nicole Haerenhout Adres: Fabiolalaan 110
E-mail: nicolehaerenout@hotmail.com
Telefoonnummer: 0494 36 98 45
Partij: CD&V

Gilbert Van de Vreken 

Gilbert Van de Vreken Adres: Koekoekstraat 111
E-mail: gilbert.van.de.vreken@telenet.be
Telefoonnummer: 0475 73 94 50
Partij: CD&V