hoofding schelle

Autonoom gemeentebedrijf (AGB) 

Wat is een autonoom gemeentebedrijf?

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente en beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid.
Een AGB is in feite een soort van dochteronderneming van de gemeente, waarbij er een samenwerkingsovereenkomst of beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen de gemeente en het AGB, die ondermeer betrekking heeft op de werking en de financiering van het AGB.

Een AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden aangeduid worden door de gemeenteraad en die voor het merendeel uit gemeenteraadsleden bestaat. De dagelijkse werking van AGB Schelle berust bij een directiecomité en een secretaris/directeur.

Een AGB is een bijkomend instrument voor de gemeente om de gemeentelijke doelstellingen mee te verwezenlijken.


Waarom een autonoom gemeentebedrijf oprichten?

Er zijn meerdere redenen waarom een gemeente  een AGB heeft opgericht. Enkele redenen zijn:

  • een vlottere en snellere besluitvorming, met ruime delegatiemogelijkheden naar het directiecomité,
  • flexibel kunnen inspelen op de private markt en mogelijkheid tot participatie in commerciële projecten,
  • een AGB werkt met indicatieve budgetten waardoor financiële middelen sneller kunnen herschikt of vrijgemaakt worden,
  • onafhankelijk deskundigen kunnen opgenomen worden in de bestuursorganen,
  • een AGB is een commercieel en belastingplichtig bedrijf, wat fiscale optimalisatie mogelijk maakt van bepaalde investeringen.